Hallo! Goed nieuws: wij versturen in jouw land. Verenigde Staten van Amerika, USVerenigde Staten van AmerikaFedEx Expresslevering al uit 19,99 €

Opzegging nieuwsbrief

AHV - Algemene handelsvoorwaarden van de firma BSTN Store GmbH (Ltd.)

§1 Geldigheid en definities

(1) De volgende algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelsbetrekkingen tussen ons en de klant. Doorslaggevend is telkens de versie die geldig is op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.

(2) ‘Consumenten’ in de zin van deze algemene handelsvoorwaarden zijn natuurlijke personen met wie een handelsbetrekking wordt aangegaan, zonder dat dit aan een industriële of zelfstandige professionele activiteit kan worden toegeschreven (§ 13 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)).

(3) ‘Ondernemers’ in de zin van deze algemene handelsvoorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, waarmee een handelsbetrekking wordt aangegaan en die handelen in het kader van een industriële of zelfstandige professionele activiteit (§ 14 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)). Wanneer een ondernemer niet in het kader van en industriële of zelfstandige professionele activiteit handelt, zijn de rechten voor consumenten op hem van toepassing. Binnen deze algemene handelsvoorwaarden wordt hij dan beschouwd als consument.

(4) ‘Klanten’ in de zin van deze algemene handelsvoorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

(5) Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene handelsvoorwaarden van ondernemers worden geen onderdeel van de overeenkomst, zelfs niet wanneer men hiervan kennis draagt, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt goedgekeurd.


--------------------------------------------------


§2 Tot stand komen van de overeenkomst

(1) De volgende bepalingen over het tot stand komen van de overeenkomst zijn van toepassing op bestellingen in onze webshop www.bstn.com.

(2) Wanneer een overeenkomst tot stand komt, wordt deze met

BSTN Store GmbH (Ltd.)

vertegenwoordigd door directeur Roberto Aufiero

Kühler Weg 1

82065 Baierbrunn

afgesloten.

(3) Het ter beschikking stellen van producten in onze webshop vormt geen wettelijk bindend contractueel aanbod namens ons, maar is enkel een vrijblijvend verzoek naar de klant toe om deze producten te bestellen. Wanneer de klant het gewenste product bestelt, is hij echter gebonden aan het afsluiten van een aankoopovereenkomst.

(4) Wanneer in onze webshop een bestelling wordt geplaatst, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Wanneer een klant de hieronder beschreven bestelprocedure doorloopt, is hij gebonden aan het afsluiten van een aankoopovereenkomst. De bestelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

a) Selecteren van de gewenste producten

b) Bevestigen door op de knop ‘in winkelmandje leggen’ te klikken

c) Controleren van alle informatie in het winkelmandje

d) Bevestigen door op de knop ‘verder’ te klikken

e) Aanmelden in de webshop na registratie en invoer van de inloggegevens (e-mailadres en paswoord) of bestellen als gast.

f) Controleren en eventueel corrigeren van de ingevoerde gegevens.

g) Definitief versturen van de bestelling door op de knop ‘bestelling bevestigen’ te klikken.

Vooraleer de klant de bestelling definitief verstuurt, kan hij door op de ‘Terug’-knop van zijn internetbrowser na controle van zijn gegevens opnieuw naar de pagina terugkeren waarop de gegevens die de klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, werden geregistreerd. Daar kan hij eventuele foute informatie corrigeren of de bestelprocedure beëindigen door de internetbrowser te sluiten.

Na ontvangst van de bestelling sturen wij een automatisch opgestelde e-mail ter bevestiging. Deze e-mail vormt echter nog geen aanvaarding van de bestelling namens ons. Een aanvaarding van de bestelling door ons gebeurt schriftelijk, in tekstvorm of door het versturen van de producten.

(5) De tekst van de overeenkomst slaan wij op en wij sturen u de gegevens van uw bestelling alsook onze algemene handelsvoorwaarden via e-mail. U kunt onze algemene handelsvoorwaarden ook raadplegen via www.bstn.com/nl/legal/avv. De bestellingen die u in het verleden bij ons plaatste, kunt u in onze klantenzone onder ‘Mijn account’ --> ‘Mijn bestellingen’ bekijken.


--------------------------------------------------


§3 Bepalingen inzake prijs, verzendingskosten, betaling en betalingstermijn

(1) Alle prijzen die vermeld staan in onze webshop zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsbestanddelen, maar exclusief eventuele verzendingskosten en, indien van toepassing, de kosten voor de rembourszending. Deze worden afzonderlijk aangerekend.

(2) De betaling wordt voldaan via vooruitbetaling (overschrijving), PayPal, kredietkaart (Mastercard, Visa), op rekening of onder rembours. Een betaling onder rembours is echter enkel mogelijk wanneer het product binnen de Bondsrepubliek Duitsland wordt verzonden. Om het kredietrisico op basis van de soliditeit van de klant voldoende af te dekken, behouden wij ons het recht voor om voor het bestelde product een vooruitbetaling te verlangen.

(3) Wanneer de klant voor PayPal of vooruitbetaling kiest als vorm van betaling is hij verplicht om de aankoopprijs in kwestie onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen. Indien de klant kiest om het bedrag te betalen via automatische afschrijving of kredietkaart zal zijn rekening worden gedebiteerd vooraleer het bestelde product wordt geleverd. Wanneer het product onder rembours is besteld, moet het aankoopbedrag worden betaald wanneer de klant het product ontvangt. Wanneer het product op rekening is besteld, moet het aankoopbedrag 2 weken na ontvangst van het product worden betaald.

(4) De klant ontvangt met de levering van de producten ook een factuur. Bij leveringen in stukken krijgt de klant een factuur voor het respectievelijke gedeelte van het bedrag.

(5) In geval van achterstallige betalingen dient een ondernemer een nalatigheidsinterest te betalen van 8 procentpunten van de basisinterest. Wij behouden ons echter het recht voor om een hogere nalatigheidsboete te eisen.

(6) De ondernemer heeft enkel recht op een schuldvergelijking wanneer zijn tegenvorderingen, op basis waarvan hij de schuldvergelijking eist, onbetwist of rechtsgeldig worden bevonden.


--------------------------------------------------


§4 Bepalingen over de levering en de overdracht van risico

(1) Behoudens uitdrukkelijke andersluidende informatie in de productomschrijving, zijn alle producten die in onze webshop worden aangeboden meteen klaar voor verzending.sofort versandfertig.

(2) Wanneer de klant opteert voor een betaling via PayPal of vooruitbetaling, wordt het product pas verzonden nadat wij de betaling hebben ontvangen.

(3) Bij consumenten gaat het risico op een toevallig verval en de toevallige achteruitgang van het product pas over naar de klant wanneer het product aan hem wordt overhandigd.

(4) Bij ondernemers gaat het risico op een toevallig verval en de toevallige achteruitgang van het product al over naar de ondernemer wanneer wij de producten overhandigen aan het door ons aangestelde logistieke bedrijf.

(5) Wanneer we omwille van redenen buiten onze wil om een levertermijn niet kunnen respecteren, behouden wij ons bij ondernemers het recht voor om een nieuwe, redelijke levertermijn te bepalen. Wanneer de levertermijn niet kan worden gerespecteerd, wordt de klant hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Als wij het bestelde product ook niet kunnen leveren binnen de nieuwe termijn, behouden wij ons tegenover de ondernemer het recht voor om ons uit de overeenkomst terug te trekken. Wanneer de klant reeds betalingen heeft voldaan, zullen wij deze onmiddellijk vergoeden.


--------------------------------------------------


§5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Bij consumenten behouden wij de eigendom over het product tot de aankoopprijs volledig is betaald.

(2) Bij ondernemingen behouden wij de eigendom over het product tot alle vorderingen op basis van de desbetreffende handelsrelatie zijn betaald. Wanneer de waarde van het product onder eigendomsvoorbehoud de te waarborgen vorderingen uit de desbetreffende handelsrelatie met 10% overstijgt, zijn wij verplicht tot vrijgave van het product onder eigendomsvoorbehoud.

(3) De ondernemer heeft het recht om de goederen in het normale zakenverkeer verder te verkopen. In dat geval staat de ondernemer ons nu al alle vorderingen ter waarde van het facturatiebedrag af, die voor hem door de verdere verkoop aan een derde ontstaan. Wij aanvaarden deze overdracht. Na de overdracht heeft de ondernemer het recht de vordering te innen. Wij behouden ons echter het recht voor om de vordering zelf te innen, in het bijzonder wanneer de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet volgens de voorschriften nakomt en betalingsachterstand heeft. De bewerking en verwerking van de goederen door de onderneming gebeurt steeds in onze naam en opdracht. Een ver- of bewerking van het geleverde product door een ondernemer gebeurt namens en in opdracht van ons. Wanneer een ondernemer het product verwerkt, verkrijgen wij voor dat nieuwe goed de mede-eigendom in dezelfde verhouding als de waarde van het door ons geleverde goed tot de overige verwerkte voorwerpen. Hetzelfde geldt, wanneer een onderneming een product verwerkt of samenvoegt met andere voorwerpen die niet onze eigendom zijn.


--------------------------------------------------


§6 Garantie

(1) Voor consumenten zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing.

(2) Bij gebruikte producten verjaren garantieclaims voor consumenten echter een jaar nadat het product werd geleverd.

Een dergelijke verkorting van de verjaringstermijn is evenwel niet van toepassing op garantieclaims die tot een schadevergoeding leiden en waarbij sprake is van opzet of grove nalatigheid of een schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waardoor een correcte uitvoering en afhandeling van de overeenkomst mogelijk wordt en waar de koper normaliter zeker van mag zijn dat ze worden gerespecteerd.

(3) Schadevergoedingsclaims bij consumenten omwille van schade aan het lichaam of de gezondheid en bij dood van de klant of op grond van de bepalingen van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (ProdHaftG) blijven eveneens onverminderd van kracht.

Op schendingen van verplichtingen door onze agenten zijn dezelfde bepalingen van toepassing.

(4) Garantieclaims die geen schadevergoeding als doel hebben, verjaren voor ondernemers een jaar nadat het product werd geleverd. Conform § 478 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijven wettelijke verjaringstermijnen voor regresvorderingen van de ondernemer hierdoor onaangeroerd.

(5) Ondernemers in de zin van deze algemene handelsvoorwaarden zijn verplicht om het ontvangen product onmiddellijk te controleren op de juiste hoeveelheid en kwaliteit. Zichtbare gebreken moeten ons binnen een termijn van een week na ontvangst van het desbetreffende product schriftelijk worden aangetoond. Het laten gelden van garantieclaims is uitgesloten wanneer de ondernemer nalaat de gebreken aan te tonen. De ondernemer is verplicht om ons verborgen gebreken binnen een termijn van een week aan te tonen. De termijn begint op de dag wanneer het desbetreffende gebrek wordt ontdekt. Er is aan de termijn voldaan wanneer het bewijs van het gebrek tijdig wordt verstuurd. De volledige bewijslast voor alle toekenningsvoorwaarden, in het bijzonder ook voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vaststelling en voor het tijdig indienen van de klacht, wordt gedragen door de ondernemer.

--------------------------------------------------


§7 Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen, te maken heeft met een garantie over de hoedanigheid van het aangekochte product, voortvloeit uit schade aan het lichaam of de gezondheid of de dood van de klant of vorderingen conform de bepalingen van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (ProdHaftG) omvat. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waardoor een correcte uitvoering en afhandeling van de overeenkomst mogelijk wordt en waar de koper normaliter zeker van mag zijn dat ze worden gerespecteerd.

Op schendingen van verplichtingen door onze agenten zijn dezelfde bepalingen van toepassing.

Een aansprakelijkheid voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is in geval van eenvoudige nalatigheid beperkt tot op de contractueel te voorziene, typisch optredende schade.


--------------------------------------------------


§8 Herroepingsrecht voor consumenten:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten hebben ontvangen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moeten wij (BSTN Store GmbH, Kühler Weg 1, 82065 Baierbrunn, Duitsland) middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte worden gesteld over het besluit deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan het bijgevoegde modelformulier voor herroeping worden gebruikt, dit is echter niet noodzakelijk.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende om voor het verstrijken van de termijn een mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen te vergoeden die wij van u hebben ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendwijze dan de standaardlevering heeft gekozen). De terugbetaling dient direct maar uiterlijk binnen 14 dagen te geschieden volgend op de dag waarop de mededeling over de herroeping bij ons is binnengekomen. Voor terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken. Er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u aantoont dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De producten dienen direct, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte zijn gesteld, aan ons te worden geretourneerd of overhandigd. De termijn geldt als nagekomen wanneer de producten voor afloop van veertien dagen aan ons worden verstuurd.

Wij dragen de directe kosten voor retourzendingen binnen Duitsland vanaf een aankoopbedrag voor de producten die worden teruggestuurd vanaf € 40, mits de retourzending via de door ons aangeboden DHL retour link onder „retourzendingen“ wordt afgehandeld. Voor producten met een aankoopbedrag van minder dan € 40 of voor retourzendingen vanuit het buitenland, draagt de consument de kosten zelf.

Retourzendingen moeten worden verstuurd aan:
OG Logistik GmbH, - BSTN RETOURE - , Kühler Weg 1, 82065 Baierbrunn

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten, wanneer wordt vastgesteld dat deze waardevermindering het gevolg is van een verkeerde omgang met de aard, de kenmerken en de werking van de producten.

--------------------------------------------------


§ 9 Contractuele overeenkomst over de retourkosten bij herroeping

Wij dragen de directe kosten voor retourzendingen binnen Duitsland vanaf een aankoopbedrag voor de producten die worden teruggestuurd vanaf € 40, mits de retourzending via de door ons aangeboden DHL retour link onder „retourzendingen“ wordt afgehandeld. Voor producten met een aankoopbedrag van minder dan € 40 of voor retourzendingen vanuit het buitenland, draagt de consument de kosten zelf.


--------------------------------------------------


§10 Gedragscode

Wij zijn niet gebonden aan gedragscodes.


--------------------------------------------------


§11 Taal van de overeenkomst, rechtskeuze, bevoegde rechtbank/span>

(1) Voor de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst komt enkel het Duits in aanmerking.

(2) Op de contractuele relaties is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Hierbij is het UN-kooprecht uitgesloten. Bij consumenten, die de overeenkomst niet voor professionele of industriële doeleinden afsluiten, geldt de rechtskeuze slechts in zoverre de toegekende bescherming niet valt onder een bindende bepaling van het recht van het land, waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

(3) Wanneer de klant koopman, rechtspersoon van het openbare recht of een openbaar lichaam is, dan is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst ons hoofdkantoor.

--------------------------------------------------

§ 12 Klantendienst

Onze klantendienst voor vragen, reclamaties of klachten is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Telefon: +49 89 / 54320073

E-Mail: [email protected]

zur Verfügung.

--------------------------------------------------


§13 Slotbepaling


Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Dit geldt enkel wanneer door het wegvallen van bepaalde clausules een partij zo onredelijk benadeeld wordt, dat het handhaven van de overeenkomst niet meer mogelijk is.


Voorafgaande voorwaarden: 09/08/2018

Select your language

Please select your preferred language.