Hallo! Goed nieuws: wij versturen in jouw land. Verenigde Staten van Amerika, USVerenigde Staten van AmerikaFedEx Expresslevering al uit 19,99 €

Opzegging nieuwsbrief

Privacy Verklaring

Hartelijk welkom bij de privacyverklaring van BSTN Store GmbH

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen u daarom uitgebreid informeren over de verwerking van uw gegevens.

De verwerking van persoonsgebonden gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betreffende persoon gebeurt altijd in overeenstemming met de basisprivacyverordening en in overeenstemming met de voor BSTN Store GmbH geldende landspecifieke privacybepalingen. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgebonden gegevens. Verder krijgen de betrokken personen met deze privacyverklaring informatie over de rechten die zij hebben.

1. Begripsbepalingen

De privacyverklaring van BSTN Store GmbH berust op begrippen die door de Europese Richtlijnen- en Verordeningenautoriteit bij het uitvaardigen van de basisprivacyverordening (DS-GVO) zijn gebruikt. Onze privacyverklaring dient zowel voor het publiek als voor onze klanten en relaties eenvoudig leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te garanderen, willen wij vooraf de van toepassing zijnde begrippen nader verklaren.
Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:
a)    persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokken persoon“ genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een ID zoals een naam, een ID-nummer, locatiegegevens, een online-ID of één of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking van de fysieke, psychologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.
b)    betrokken persoon
Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan de persoonsgebonden gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
c)    verwerking
Verwerking is elk met of zonder hulp geautomatiseerd proces uitgevoerde procedure of elke dergelijke procesreeks in relatie tot persoonsgebonden gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, de organisatie, het ordenen, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, de publicatie door overdracht, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de vereffening of de koppeling, de inperking, het verwijderen of de vernietiging.
d)    beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgebonden gegevens met het doel de toekomstige verwerking daarvan in te perken.
e)    profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens die daarin bestaat dat deze persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestatie, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of de voorspellen.
f)     anonimisering
Anonimisering is de verwerking van persoonsgebonden gegevens op een manier waarop de persoonsgebonden gegevens zonder extra informatie daarbij te betrekken niet meer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegewezen, voor zover deze aanvullende informatie apart bewaard wordt en er technische en organisatorische maatregelen voor moeten worden genomen, die garanderen dat de persoonsgebonden gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.
g)    verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de rechtspersoon, juridische instantie, instelling of andere autoriteit die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking beslist. Zijn de doelen en middelen van deze verwerking vastgelegd door de Uniewetgeving of het recht van de lidstaten, dan kan de verantwoordelijke medewerker respectievelijk kunnen bepaalde criteria van zijn benoeming volgens de Uniewetgeving of het recht van de lidstaten worden bepaald.
h)    opdrachtverwerker
De opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit die persoonsgebonden gegevens in opdracht van de verantwoordelijke medewerker verwerkt.
i)      ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit aan wie persoonsgebonden gegevens geopenbaard worden, onafhankelijk daarvan of het zich daarbij om derden handelt of niet Instanties die in het kader van een bepaald onderzoeksopdracht volgens de Uniewetgeving of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgebonden gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.
j)      derden
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke medewerker of de opdrachtverwerker bevoegd zijn de persoonsgebonden gegevens te verwerken.
k)    instemming
Instemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en onmiskenbaar afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere, eenduidig bevestigende handeling, met de betrokken persoon te verstaan geeft dat zij met de verwerking van de betreffende persoonsgebonden gegevens instemt.


2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgebonden gegevens van:
Verantwoordelijke:

BSTN Store GmbH
Amalienstr. 44
80799 Munich (AG München HRB 216985)
E-mail: [email protected]
Phone: +49 89 74 327 777

Contactgegevens van de privacyverantwoordelijke:
De privacyverantwoordelijke van BSTN Store GmbH is als volgt te bereiken:

BSTN Store GmbH
Amalienstr. 44
80799 Munich
E-mail: [email protected]
Phone: +49 89 74 327 777

3. Omvang en doel van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

3.1 Website oproepen
Bij het oproepen van de website www.bstn.com worden door de browser die de bezoeker gebruikt automatisch gegevens naar de server van deze website gezonden en opgeslagen in een verslagbestand (Logfile). Tot het moment van automatisch wissen worden onderstaande gegevens zonder verdere invoer van de bezoeker opgeslagen:

IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker,
datum en tijd van openen van de site door de bezoeker,
naam en URL van de door de bezoeker opgeroepen site,
website van waaraf de bezoeker op de website komt (zogenaamde referrer-URL),
browser en besturingssysteem van het eindapparaat van de bezoeker en de naam van de door de bezoeker gebruikte access-provider

De verwerking van deze persoonsgebonden gegevens is gerechtvaardigd conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO. De onderneming heeft een legitiem belang bij de gegevensverwerking met het doel,
de verbinding met de website van de onderneming onmiddellijk op te bouwen.
een gebruikersvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,
de veiligheid en stabiliteit van de systemen te herkennen en te waarborgen en
het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

3.2 Gegevensverzameling bij registratie en aankoopafhandeling
Ten behoeve van de registratie en aankoopafhandeling worden gegevens zoals het bestelde artikel, winkelmandje, naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, leveradres, betalingswijze en bankgegevens door ons verzameld en verwerkt, voor zover de verwerking voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, of de klant met de verwerking akkoord is gegaan.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens is artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter a) en b) DSGVO.

3.3 Contactformulier
Bezoekers kunnen via een contactformulier op de website berichten sturen naar het bedrijf. Om antwoord te krijgen, dient ten minste een geldig e-mailadres opgegeven te worden. Alle andere informatie van de aanvrager is niet verplicht. Met verzenden van het bericht via het contactformulier gaat de bezoeker akkoord met de verwerking van de verstrekte persoonsgebonden gegevens. De gegevensverwerking geschiedt uitsluitend ten behoeve van de afwikkeling en beantwoording van aanvragen via het contactformulier. Dat geschiedt op basis van de vrijwillig verleende toestemming conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter a) DSGVO. De voor het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonsgebonden gegevens worden automatisch gewist zodra de aanvraag is afgehandeld en er geen verdere redenen meer zijn om de gegevens langer te bewaren.

3.4 Nieuwbrief
Ons aanbod voor het toezenden van nieuwsbrieven is gericht tot personen van minimaal 16 jaar oud. Door zich aan te melden om de nieuwsbrief te ontvangen verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de geregistreerde persoonsgegevens. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij het zog. double-opt-in-procedé. Dat betekent dat wij u na de aanmelding een e-mail op uw opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u om bevestiging vragen dat u toezending van de nieuwsbrief wilt. Daarnaast slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van het procedé bestaat erin, uw aanmelding te kunnen aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.
Alleen uw e-mailadres is een verplichte opgave voor toezending van de nieuwsbrief. Het opgeven van andere, speciaal gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Wanneer u hebt ingestemd met het ontvangen van onze op uw individuele interesses afgestemde nieuwsbrief, verwerken wij in het bijzonder uw e-mailadres en uw naam ten behoeve van het toezenden van nieuwsbrieven.

Met uw toestemming verzamelen wij uw gebruikersinformatie op onze website. De evaluatie van het gebruikersgedrag omvat in het bijzonder op welke gedeelten van de betreffende website u zich ophoudt en welke links u daar aanklikt. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen onder toewijzing van uw persoon en/ of e-mailadres aangemaakt om een mogelijke reclame-uitingen, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven en on-site reclameweergaven, beter af te kunnen stemmen op uw persoonlijke interesses en om de internetaanbiedingen te verbeteren.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens van de bezoeker ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven is de accordering conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter a) DSGVO.

De bezoeker kan zich op elk moment afmelden voor de ontvangst van toekomstige nieuwsbrieven. Dit kan met behulp van een speciale link aan het eind van de nieuwsbrief of middels een overeenkomstig bericht via e-mail aan [email protected] (zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de transactiekosten conform de basistarieven).


Voor de afhandeling van de nieuwsbrief gebruiken wij de dienst van Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, A-1150 Wenen. Hierbij wordt uw e-mailadres naar Emarsys verzonden. Voor de samenstelling van onze individuele e-mailnieuwsbrief gebruiken wij de analysetool Emarsys Predict, die zowel uw gebruik van de nieuwsbrief als van onze website evalueert. Voor de registratie van uw gedrag als gebruiker van onze website worden cookies gebruikt om uw browser te herkennen. Uw bewegingen op onze website kunnen aldus getraceerd worden en het succes van bepaalde marketingstrategieën kan worden vastgelegd en gemeten. Daarnaast kunnen onze nieuwsbrieven hyperlinks (‘links’) bevatten waarin toevallige maar unieke identificatienummers zijn opgenomen. Deze identificatienummers kunnen geregistreerd en opgeslagen worden wanneer uw computer deze links oproept. De informatie bij de oproepen gebruiken wij eveneens om het gebruik van de nieuwsbrief en onze website te traceren en het succes van bepaalde marketingstrategieën te meten. Hiermee kunnen wij ons aanbod aan u individueel op uw behoeften en interesses afstemmen.

Emarsys kan de gegevens van de ontvangers in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken voor optimalisatie of verbetering van de eigen services, bv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. Emarsys mag de gegevens evenwel niet gebruiken om u zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is uw instemming conform art. 6 lid 1 punt a AVG.

Verdere informatie omtrent de gegevensbescherming van Emarsys: https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

U kunt uw instemming met de nieuwsbrief op elk moment zoals hierboven beschreven intrekken.

3.5 WhatsApp-nieuwsbrief
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid een nieuwsbrief via het berichtenplatform WhatsApp te ontvangen. Onder bepaalde omstandigheden kan een abonnement op dit WhatsApp ook als tegenprestatie geëist worden voor deelname aan kansspelen en/of tombola’s.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden automatisch gegevens geregistreerd; daartoe behoren de door u bij WhatsApp ingevoerde gebruikersgegevens (die uw gebruikersnaam kunnen bevatten), uw mobiel telefoonnummer, het toestel waarvan u gebruikmaakt, alle naar onze dienst verstuurde berichten alsook welke berichten u gelezen en aangeklikt hebt. Deze gegevens helpen ons om u aan de hand van uw voorkeuren individuele berichten te sturen. Gelieve voor verdere informatie bij de verwerking en het gebruik van uw gegevens door WhatsApp, alsook uw rechten in dit verband en privacy-instellingen, de privacyverklaring van WhatsApp te raadplegen (https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl).

De genoemde service kan als volgt beëindigd worden: indien u permanent geen berichten meer wilt ontvangen en uw gegevens wilt wissen, gelieve ons via WhatsApp een bericht te sturen met ‘Alle gegevens verwijderen’. Gelieve op de precieze schrijfwijze te letten.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is uw instemming conform art. 6 lid 1 punt a AVG en/of de contractuele tegenprestatie conform art. 6 lid 1 punt b AVG.

3.6 Tombola/verloting
Voorts hebt u de mogelijkheid aan onze tombola’s/verlotingen deel te nemen. Deze worden in het kader van speciale acties (bv. sneakerrelease) aangeboden. Als tegenprestatie voor de deelname verklaart de deelnemer zich ermee akkoord dat BSTN Store GmbH de opgevraagde en door u medegedeelde gegevens (naam, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, leeftijd en geboortedatum, kledings- en schoenmaten) mag gebruiken voor reclamedoeleinden en voor de individuele vormgeving van ons aanbod aan u. Daarnaast meldt u zich als tegenprestatie aan voor de e-mailnieuwsbrief (cf. paragraaf 3.3).
Ter voorkoming van niet toegestaan gebruik van geautomatiseerde deelnamen (bv. via bots en andere software of computerprogramma’s) slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij voor alle deelnemers een eerlijke verloting veiligstellen en misbruik tegengaan. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Raffle products are excluded from free shipping. Country-specific shipping costs apply.

Bij het bepalen van de winnaar maken wij gebruik van de ondersteuning van een dienstverlener conform 5.3, waaraan wij de gegevens dan doorsturen.
De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deelname aan de tombola is art. 6 lid 1 punt b) AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

3.7 Sollicitaties

Bij een sollicitatie verwerken wij alleen gegevens van u die wij in het kader van de sollicitatie nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld contactgegevens en alle met uw sollicitatie in verband staande gegevens zoals uw cv, diploma's en kwalificaties.

De rechtsgrondslag voor opslag van de gegevens wordt verschaft door § 26 van de Duitse gegevensbeschermingswet (BSDG). De gegevens worden direct gewist zodra de noodzaak van opslag vervalt. Als er geen aanstelling volgt, gebeurt dit conform het protocol uiterlijk zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure.

4. Contacten en klanten onder 16 jaar
Onze website en onze service (o.a. tombola’s, nieuwsbrief enz.) zijn gericht tot personen van 16 jaar en ouder. Voor personen die nog geen 16 jaar oud zijn, is het verboden een beroep op onze dienstverleningen te doen.

5. Doorgifte van gegevens
Persoonsgebonden gegevens worden doorgegeven aan derden als volgens artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter a) DSGVO daartoe door de betrokken persoon nadrukkelijk toestemming is verleend, de doorgifte volgens artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO voor het ten gelde maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken vereist is en er geen reden is aan te nemen dat de betrokken persoon een overwegend legitiem belang bij het niet doorgeven van zijn gegevens heeft, voor de gegevensoverdracht conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter c) DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en/of dit conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter b) DSGVO voor de vervulling van een contractverhouding met de betrokken persoon vereist is. In andere gevallen worden de persoonsgebonden gegevens niet aan derden doorgegeven.

5.1 Betalingsdienstverleners

Wij maken voor het uitvoeren van de koopovereenkomsten gebruik van externe betalingsdienstverleners.
De persoonsgegevens die bij een betaling worden overgedragen omvatten doorgaans uw voor- en achternaam, uw adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres en andere informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van uw bestelling, onder andere het aantal bestelde artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en factuurgegevens.
Deze gegevens moeten worden opgeslagen voor de uitvoering van de koopovereenkomst volgens artikel 6 lid 1 S sub b) van de AVG.
De betaling in onze webshop loopt via de volgende dienstverleners:


a. De afhandeling van de betalingen gebeurt door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Om fraude te kunnen opsporen en vervolgen, delen wij uw IP-adres met onze partner Adyen BV en uw IP-adres wordt door Adyen BV opgeslagen. De rechtsgrond voor de overdracht van het IP-adres wordt verschaft door artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG. Meer informatie over het privacybeleid van Adyen BV vindt u in de privacyverklaringb. Betalingen via PayPal worden afgehandeld door PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e etage, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luxemburg. Meer informatie over het privacybeleid van PayPal vindt u in de privacyverklaring van PayPal.c. Als u kiest voor betalen via 'Sofort Überweisung' worden uw gegevens tijdens het bestelproces gedeeld met SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.  Meer informatie over het privacybeleid van SOFORT GmbH vindt u in de privacyverklaring.d. Betalingen met een creditcard worden afgehandeld door Paymill GmbH,  St.-Martin-Straße 63, 81669 München. Meer informatie over het privacybeleid van Paymill GmbH vindt u in de privacyverklaring.e. Een verdere betalingsmogelijkheid is via Apple Pay. De aanbieder van deze betalingsdienst is Apple, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS. Verdere informatie over de gegevensbescherming van Apple vindt u in de privacyverklaring.

f. Aanvullend bestaat de mogelijkheid, via Google Pay te betalen. De aanbieder van deze betalingsdienst is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, VS. Verdere informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u in de privacyverklaring.

g. Voorts bestaat de mogelijkheid, via Alipay te betalen. De aanbieder van deze betalingsdienst is ALIPAY SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED. Verdere informatie over de gegevensbescherming van Alipay vindt u in de privacyverklaring.

5.2 Verzendbedrijven

De door ons aangeboden producten worden naar u verstuurd via verzendbedrijven (DHL en FedEx). Ten behoeve hiervan ontvangen de verzendbedrijven de volgende gegevens:uw naam
uw adres

eventueel uw e-mailadres (wanneer het verzendbedrijf u via e-mail moet laten weten wanneer de bestelling wordt bezorgd)Wij verzenden bestellingen via de volgende aanbieders:DHL: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10; 53113 Bonn. Meer informatie over het privacybeleid van DHL vindt u in de privacyverklaring.

FedEx: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34k, 65451 Kelsterbach. Meer informatie over het privacybeleid van FedEx vindt u in de privacyverklaring.

Deze gegevens moeten worden opgeslagen voor de uitvoering van de koopovereenkomst volgens artikel 6 lid 1 S sub b) van de AVG

5.3 Kansspel en tombola
Bij het bepalen van de winnaars van onze tombola’s/verlotingen conform paragraaf 3.6 wij gebruik van derden als dienstverleners. De persoonlijke gegevens die worden doorgegeven, bestaan, normaal gesproken, uit voor- en achternaam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres en verdere informatie voor het bepalen van de winnaar zoals schoen- en/of kledingmaat. Met derden wordt bedoeld onze partner Smart Industries GmbH, Augustenstrasse 43, 80333 München, Duitsland. De wettelijke grondslag voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens voor deelname aan de verloting is je toestemming i.o.m. art. 6 paragraaf 1 lid 1 letter a) DSGVO. Je kunt je goedkeuring op elk willekeurig moment herroepen.

5.4 Cloud- en opslagdiensten
Wij gebruiken cloud- en opslagdiensten van externe aanbieders om uw informatie op te slaan en te bewaren. Dat betekent dat wij uw gegevens elders doorgeven of naar derden verzenden die zich ergens ter wereld bevinden, met inbegrip van de VS, ten behoeve van de opslag van deze informatie in onze naam of voor andere verwerkingsdoeleinden. Dergelijke inrichtingen kunnen

-    Xplenty (privacyrichtlijnen: https://www.xplenty.com/privacy/ )
Of
-    Amazon Web Services (privacyrichtlijnen: https://aws.amazon.com/nl/privacy/?nc1=h_ls )
Of
-    Tableau (privacyrichtlijnen: https://www.tableau.com/nl-nl/privacy )

zijn. Deze zijn alle gecertificeerd volgens het Privacy Shield; dat wil zeggen dat de firma’s zich aan het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese Unie en de VS gebonden hebben en gecertificeerd zijn. Daardoor verbinden zij zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese privacywetgeving na te leven (verdere informatie: https://www.privacyshield.gov/welcome ).

6. Cookies
Op de website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Dat zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van BSTN Store GmbH en de browser van de bezoeker. Deze worden bij het bezoek aan de website door de dan gebruikte apparaten (pc, notebook, tablet smartphone etc.) opgeslagen. Cookies kunnen in zoverre geen schade aan de gebruikte apparaten toebrengen. In het bijzonder ontvangt u geen virussen of andere schadelijke software. In de cookies wordt informatie opgeslagen die resulteert uit de relatie tot het specifiek ingezette eindapparaat. BSTN Store GmbH kan daarmee geenszins direct informatie verkrijgen over de identiteit van de bezoeker van de website.

Cookies worden volgens de basisinstellingen van de browser voor het grootste deel geaccepteerd. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies hetzij niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten, of dat een speciale aanwijzing volgt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Er wordt in ieder geval op gewezen dat de deactivering van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies van de website optimaal gebruikt kunnen worden.
Het gebruik van cookies dient ertoe het gebruik van het internetaanbod van het bedrijf eenvoudig vorm te geven. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van sessiecookies worden nagegaan of de bezoeker afzonderlijke pagina‘s van de website al heeft bezocht. Na verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch gewist.

Ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid wordt gebruikgemaakt van tijdelijke cookies. Deze worden voor een bepaalde periode op het apparaat van de bezoeker opgeslagen. Wanneer de website opnieuw wordt bezocht, wordt automatisch herkend dat de bezoeker de site al eerder heeft bezocht en welke gegevens en instellingen daarbij werden gebruikt om deze niet te hoeven herhalen.
Het gebruik van cookies is eveneens bedoeld om de oproepen van de website te analyseren voor statistische doeleinden en teneinde het aanbod te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk bij een nieuw bezoek automatisch te herkennen dat de website al eens eerder door de bezoeker is opgeroepen.


Op de website worden ook cookies van externe aanbieders gebruikt, die ons in staat stellen de kwaliteit van ons aanbod aan u te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Deze cookies kunnen uw IP-adres en niet-persoonsgebonden gegevens van uw bezoek verzamelen. Dit geschiedt anoniem en omvat niet uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om anonieme statistische informatie bij het gebruik van de website te verkrijgen. Deze cookies worden na een jaar gewist.

Bij ingelogde bezoekers van de website worden aanvullend JavaScript-commando’s ingezet om informatie over het zoek- en koopgedrag te verkrijgen. Deze gegevens gebruiken wij om uw klantenprofiel te completeren en ze helpen ons om u op alle zogeheten touchpoints een ervaring te bieden die op uw behoeften afgestemd is. Om dit aanvullen van het profiel te beëindigen, kunt u de cookies wissen of een JavaScript-blokkeerder installeren.

Wij gebruiken op onze website zowel tijdelijke als vaste cookies. Als cookies worden gekoppeld aan persoonsgebonden gegevens, worden deze gewist als en voor zover de opslag niet meer vereist is ten behoeve van het verzamelen van gegevens. Cookies kunnen door de bezoeker worden gewist.
De door cookies verwerkte gegevens zijn voor bovengenoemde doeleinden ter waarborging van de bevoegde belangen van BSTN Store GmbH volgens artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO gerechtvaardigd.

7. Analysediensten voor websites en sociale plug-ins

7.1 Sociale media
Op onze website worden analysediensten en sociale plug-ins van verschillende aanbieders gebruikt. Deze maken het in het bijzonder voor u mogelijk de content van de website te delen met uw netwerkcontacten. Vanwege hun betrokkenheid ontvangen netwerkaanbieders de informatie dat vanaf uw IP-adres de betreffende website van ons internetaanbod is opgeroepen. Voor zover u bent aangemeld bij de netwerken, kunnen de netwerkaanbieders bovendien uw bezoek aan onze website aan uw netwerkaccount toewijzen.Onze analysediensten werken uitsluitend met geanonimiseerde gebruikersprofielen waardoor deze niet kunnen worden gekoppeld aan de identiteit van de betrokkene.Rechtsgrondslag voor het gebruik van de analysetools een sociale plug-ins is artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter f) DSGVO. De websiteanalyse is in het bevoegde belang van ons bedrijf en dient voor de statistische vastlegging van het gebruik van de site voor voortdurende verbetering van onze website en het aanbod van onze diensten.

7.2 Pinterest
Wij gebruiken aanvullend de plug-in van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS) om u reclame te bezorgen die zo nauwkeurig mogelijk op uw behoeften en interesses is toegesneden. Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. Hierbij stuurt de plug-in protocolgegevens door naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijkerwijze uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, het datum en tijdstip van de opvraging, uw gebruikswijze van Pinterest en cookies.

Verdere informatie inzake het doel, de omvang en de verdere verwerking en benutting van de gegevens door Pinterest alsook uw rechten in dit verband en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy-instructies van Pinterest:

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de analysetools een sociale plug-ins is artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter f) DSGVO. De websiteanalyse is in het bevoegde belang van ons bedrijf en dient voor de statistische vastlegging van het gebruik van de site voor voortdurende verbetering van onze website en het aanbod van onze diensten.

7.3 Gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager
7.3.1 Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zog. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie omtrent uw gebruik van deze website zoals

browsertype/-versie,
gebruikt besturingssysteem,
referrer-URL (de voordien bezochte pagina),
hostnaam van de computer die toegang krijgt (IP-adres),
tijdstip van de serveraanvraag,

worden in de regel naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Als op deze website IP-anonimisering geactiveerd is, wordt uw IP-adres evenwel vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten omtrent de websiteactiviteiten op te stellen en om jegens de website-exploitant overige, met het websitegebruik en internetgebruik verband houdende dienstverleningen te verstrekken.

7.3.2    Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

7.3.3    U kunt de opslag van de cookies middels een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u het registreren van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) voor Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

7.3.4    Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt; het koppelen aan personen kan daarmee uitgesloten worden. Voor zover een identificatie bij de omtrent u verzamelde gegevens hoort, wordt deze zodoende onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk gewist.

7.3.5    Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Met behulp van de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, heeft zich Google zich aan het EU-VS-privacyschild gebonden; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 punt f AVG.

7.3.6    Informatie van de externe aanbieder:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html
en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

7.3.7    Deze website gebruikt Google Analytics daarnaast voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die via een gebruikers-ID uitgevoerd wordt. In uw klantaccount kunt u onder ‘Mijn gegevens’, ‘Persoonlijke gegevens’ de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren."

7.3.8    Gebruik van de Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee marktaanbieders websitetags via een interface kunnen beheren. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor het activeren van andere tags, die onder bepaalde omstandigheden op hun beurt gegevens registreren. Google Tag Manager verschaft zich geen toegang tot deze gegevens. Wanneer een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

7.4. Gebruik van Google Shopping Reviews
Op onze website gebruiken wij ‘Google Shopping Reviews’, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland. Google Shopping Reviews slaat informatie omtrent uw gebruikersgedrag op onze website op en verwerkt deze. Google Shopping Reviews gebruikt hiervoor onder andere cookies, dat wil zeggen kleine tekstbestanden, die plaatselijk in het tussentijdse geheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken.

Wij gebruiken Google Shopping Reviews voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren en om afzonderlijke functies en aanbiedingen alsook de ervaring van de gebruiker voortdurend te kunnen verbeteren. Middels de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van bovenstaande gegevens door de externe aanbieder. De rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door aanwezige cookies te wissen en het opslaan van cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt de registratie van de voornoemde informatie door Google eveneens voorkomen door een opt-out-cookie te plaatsen op een van de hieronder gelinkte websites:

https://www.google.de/settings/ads
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Wij wijzen u erop dat deze instelling gewist wordt, wanneer u uw cookies wist. U kunt bezwaar maken tegen het registreren en doorsturen van persoonsgegevens of de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren. Daarnaast kunt u de uitvoering van JavaScript-code in het geheel voorkomen door een JavaScript-blokkeerder te installeren (bv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Voor verdere informatie betreffende de gegevensbescherming kunt u de volgende website raadplegen: https://www.google.com/intl/nl/policies/

7.5. Gebruik van Google AdWords
Wij gebruiken op onze website ‘Google AdWords’, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, die ons als adverteerders in staat stelt zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google als in het Google-reclamenetwerk in te schakelen.

Wanneer u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt op uw eindapparaat door Google een zog. conversiecookie geplaatst (dit verliest na 30 dagen zijn geldigheid en dient niet om de betrokken persoon te identificeren). Dankzij het conversiecookie kunnen zowel wij als Google traceren of u via een AdWords-advertentie op onze website bent terechtgekomen en aldaar een aankoop gedaan of geannuleerd hebt.

De rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

U kunt het plaatsen van cookies op elk moment met een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent het plaatsen van cookies belemmeren (zie bovenstaande beschrijving). Een reeds door Google AdWords geplaatst cookie kunt u op elk moment via uw internetbrowser of andere softwareprogramma’s wissen. Aanvullend kunt u zich tegen de interessegerelateerde reclame door Google verzetten door op de link https://adssettings.google.nl/authenticated te klikken en aldaar de gewenste instellingen uit te voeren.

Verdere informatie over de gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

7.6 Gebruik van Facebook Connect en Facebook Custom Audience
7.6.1. Facebook Connect
Wij gebruiken ‘Facebook Connect’, een dienst van Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS. In plaats van een registratiescherm van onze website kunt u uw logingegevens voor Facebook gebruiken. Er wordt een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server gemaakt en u wordt voor de aanmelding doorgestuurd naar de Facebook-pagina. Met de aanmelding via uw Facebook-account wordt uw gebruikersaccount aldaar gekoppeld aan onze dienst.
Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van gegevens die door Facebook verzameld worden door het gebruik van Facebook Connect. Indien u over een gebruikersaccount bij Facebook beschikt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs indien u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet aangemeld bent, bestaat de mogelijkheid dat Facebook kennis neemt van uw IP-adres en evt. verdere identificatiekenmerken en deze opslaat. Voor verdere informatie omtrent de gegevensbescherming van Facebook kunt u op de onderstaande link klikken.

Wij gebruiken Facebook Connect om het registratie- en aanmeldingsproces voor u eenvoudiger te maken en te verkorten. De rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Verdere informatie betreffende de gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy

7.6.2 Facebook Custom Audiences
Wij gebruiken ‘Facebook Custom Audiences’, een remarketing-tool van Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS. Facebook Custom Audiences stelt ons in staat bezoekers aan onze website in het kader van een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of in het kader van een bezoek aan andere websites die eveneens Facebook Custom Audiences gebruiken interessegerelateerde advertenties, zog. ‘Facebook-ads’, te laten weergeven. Door het gebruik van ‘Facebook Custom Audiences’ maakt uw webbrowser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Facebook verzameld worden door het gebruik van Facebook Custom Audiences. Voor zover wij weten, ontvangt Facebook de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u over een gebruikersaccount bij Facebook beschikt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs indien u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet aangemeld bent, bestaat de mogelijkheid dat Facebook kennis neemt van uw IP-adres en evt. verdere identificatiekenmerken en deze opslaat.

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om voor u relevante en interessante advertenties in te schakelen en zodoende ons aanbod te kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te kunnen vormgeven. De rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Deactivering van Facebook Custom Audiences is voor aangemelde gebruikers mogelijk op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Wij wijzen u erop dat deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist. Daarnaast kunt u cookies die voor meting van reikwijdte en voor reclamedoeleinden dienen, via de volgende websites deactiveren:

http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Wij wijzen u erop dat ook deze instelling gewist wordt, wanneer u uw cookies wist.

Verdere informatie betreffende de gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy

7.7 Gebruik van Double Click
Wij gebruiken ‘DoubleClick’, een online-marketingtool van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland. DoubleClick gebruikt onder andere cookies, dus kleine tekstbestanden die plaatselijk in het tussentijdse geheugen van uw webbrowser of uw eindapparaat opgeslagen worden. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke webbrowser gekoppeld worden. Hierdoor kan voorkomen worden dat advertenties meermaals worden getoond. DoubleClick kan met behulp van de cookie-ID’s tevens zog. conversies registreren die betrekking op opvragingen van advertenties hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde webbrowser de website van de adverteerder oproept en er iets koopt. Volgens Google bevatten de voornoemde cookies geen persoonsgegevens. Door het gebruik van DoubleClick maakt uw webbrowser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google verzameld worden door het gebruik van DoubleClick. Voor zover wij weten, ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u over een gebruikersaccount bij Google beschikt en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs indien u niet bij Google geregistreerd bent of niet aangemeld bent, bestaat de mogelijkheid dat Google kennis neemt van uw IP-adres en dit opslaat.

Wij gebruiken DoubleClick voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om voor u relevante en interessante advertenties te koppelen, de prestatierapporten van de reclamecampagnes te verbeteren of om te voorkomen dat u dezelfde advertenties meermaals te zien krijgt. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van bovenstaande gegevens door de externe aanbieder. De rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Verdere informatie: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy en https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090

7.8 Gebruik van Bing Ads
Wij gebruiken ‘Bing Ads’, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Bing Ads registreert gegevens waaruit gebruikmakend van pseudoniemen gebruikersprofielen opgesteld worden, en slaat deze gegevens op. Bing Ads maakt het opvolgen van gebruikersactiviteiten op onze website mogelijk, voor zover de gebruikers via advertenties van Bing Ads op onze website zijn terechtgekomen. Wanneer u via een dergelijke advertentie op onze website belandt, wordt op uw eindapparaat een cookie geplaatst. Dit stelt ons en Microsoft in staat te traceren dat een gebruiker op een Bing Ads-advertentie geklikt heeft en erdoor naar onze website werd doorgestuurd. Microsoft en wij kunnen ook traceren dat de gebruiker een eerder vastgelegde doelpagina, een zog. conversiepagina, bereikt heeft. Daarbij komen wij alleen het totale aantal gebruikers te weten die op een Bing Ads-advertentie geklikt hebben en vervolgens naar de conversiepagina doorgestuurd werden. Hierbij worden evenwel geen persoonsgegevens van de desbetreffende gebruiker verwerkt. De geregistreerde informatie wordt naar servers van Microsoft in de VS doorgestuurd en ginds principieel gedurende maximaal 180 dagen opgeslagen. Daarnaast kan Microsoft onder bepaalde omstandigheden middels zog. ‘cross-device tracking’ uw gebruiksgedrag traceren door meerdere door u gebruikte eindapparaten heen. Hierdoor kan Microsoft u gepersonaliseerde reclame op websites van Microsoft alsook in door Microsoft ter beschikking gestelde apps tonen.

Wij gebruiken Bing Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren en om afzonderlijke functies en aanbiedingen alsook de ervaring van de gebruiker voortdurend te kunnen verbeteren. Middels de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van bovenstaande gegevens door de externe aanbieder. De rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

U kunt evaluatie voorkomen door aanwezige cookies te wissen en het opslaan van cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de weergave van gepersonaliseerde reclame door Microsoft voorkomen door op de hiernavolgend gelinkte website een opt-out-cookie te plaatsen: http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out. Wij wijzen u erop dat deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist.

7.9 Gebruik van Crazy Egg
Wij gebruiken op onze website de webtrackingtool Crazy Egg (Crazy Egg, Inc., 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638, VS). Crazy Egg maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. In de regel wordt de door het cookie gegenereerde informatie omtrent uw gebruik van deze website naar een server van Crazy Egg in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

Privacyverklaring: http://www.crazyegg.com/privacy

Opt-out: u kunt de opslag van de cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware. U kunt daarnaast de registratie van de door het cookie gegenereerde, met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) door Crazy Egg alsook de verwerking van deze gegevens door Crazy Egg voorkomen door de instructies op de volgende link te volgen: http://www.crazyegg.com/opt-out

7.10 Gebruik van Criteo
Op deze website wordt door de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk, met behulp van ‘cookie’-tekstbestanden informatie omtrent het surfgedrag van de websitegebruikers in gepseudonimiseerde vorm verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. Criteo analyseert aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens doelgerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zog. publishers) weergeven. De geregistreerde gegevens kunnen in geen geval gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw instemming krachtens art. 6 par. 1 lid a EU-AVG. U kunt deze op elk moment herroepen.

Privacybepalingen van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/

7.11 Gebruik van Outbrain
Op onze website gebruiken wij de technologie van de aanbieder Outbrain UK Ltd., waarmee u op verder leidende inhoud binnen onze website en op websites van derden wordt gewezen. De door Outbrain bv. onder een artikel geïntegreerde verdere aankoopaanbevelingen worden bepaald op basis van de tot nog toe door u gelezen inhouden. Hiervoor gebruikt Outbrain cookies die op de computer/het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen worden. De in de Outbrain-widget getoonde inhoud wordt inhoudelijk en technisch door Outbrain automatisch aangestuurd en afgegeven.

De weergave van leesaanbevelingen door Outbrain door middel van cookies geschiedt zuiver onder pseudoniem; dat betekent dat persoonsgegevens van de gebruikers niet worden opgeslagen. Outbrain registreert hierbij van u de apparaatbron, het browsertype en het geanonimiseerde IP-adres. Voor de anonimisering van het IP-adres wordt het laatste octet van het IP-adres verwijderd om een complete anonimisering te kunnen garanderen.

Verdere informatie over de gegevensbescherming: http://www.outbrain.com/de/legal/privacy

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de tracering voor weergave van op interesse gebaseerde aanbevelingen; klik hiervoor op het veld ‘Weigeren’ (opt-out) onder de privacyverklaring van Outbrain.

7.12 Gebruik van Webgains
Wij gebruiken het affiliate-programma Webgains van onze partner ad pepper media GmbH, FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Neurenberg. Voor het opvolgen van handelingen slaat Webgains cookies op eindapparaten van gebruikers op die onze website op andere online aanbiedingen bezoeken. Zo kan het succes van een reclamemiddel op andere pagina’s aan een concrete aankoop in onze onlinewinkel worden toegewezen. Zo willen wij bereiken dat u alleen reclame te zien krijgt waarin u geïnteresseerd bent en kunnen wij onze website aantrekkelijker voor u vormgeven en niet het minst een doelgerichte berekening van reclamekosten verwezenlijken.

Webgains gebruikt zogeheten tracking-cookies, d.w.z. in cookies geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen, maar geanonimiseerde tracking-ID’s (een individuele, evenwel niet aan de afzonderlijke gebruiker toe te wijzen cijferreeks).

De rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens is art. 6 par. 1 lid f AVG.

Indien u het opslaan van cookies in uw browser niet wenst, kunt u dit voorkomen door een dienovereenkomstige browserinstelling. U kunt in uw browser het opslaan van cookies deactiveren of het beperken tot bepaalde websites. Let wel dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van het online aanbod en een beperkte navigatie van de gebruiker. U kunt cookies ook op elk moment wissen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.

Verdere informatie over de gegevensbescherming van Webgains: http://www.webgains.com/public/nl/privacyverklaring/

7.13 Gebruik van Instagram
Wij gebruiken op onze website plug-ins van het sociale netwerk Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS).

Indien u bij uw Instagram -account bent aangemeld, kunt u door op de knop te klikken de inhoud van onze pagina’s aan uw profiel koppelen, waarmee Instagram vervolgens het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount kan toewijzen. Indien u dat niet wilt, meldt u zich af van het gebruik van uw Instagram-profiel of activeert u de sociale plug-ins in de instellingen van Instagram niet.

De precieze inhoud en het gebruik van de gegevens kennen wij niet. De verdere informatie en gegevens hierbij vindt u in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

8. Uw rechten als betrokkene
Voor zover uw persoonsgebonden gegevens naar aanleiding van het bezoek van onze website worden verwerkt, hebt u als “betrokken persoon“ in de zin van de DSGVO de volgende rechten:

8.1 Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningsautoriteit uitgevaardigde recht van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te eisen van de verwerking van de betreffende persoonsgebonden gegevens. Mocht een betrokken persoon gebruikmaken van dit bevestigingsrecht, dan kan deze zich hiertoe op elk moment wenden tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

8.2 Informatie

U kunt van ons eisen dat wij u informeren over of persoonsgebonden gegevens van u bij ons worden verwerkt. Het informatierecht is uitgesloten wanneer de gegevens alleen zijn opgeslagen omdat ze op grond van wettelijke of wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen niet mogen worden verwijderd of uitsluitend diende voor de gegevensbeveiliging of privacycontrole voor zover de informatievoorziening onevenredig veel moeite kost en de verwerking voor andere doeleinden door geschikte technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten. Als in uw geval het informatierecht niet is uitgesloten en uw persoonsgebonden gegevens door ons worden verwerkt, kunt u van ons informatie over het volgende eisen:
doeleinden van de verwerking,

categorieën van de van u verwerkte persoonsgebonden gegevens,

ontvangers of ontvangerscategorieën aan wie uw persoonsgebonden gegevens bekendgemaakt zijn, in het bijzonder bij ontvangers in landen van derden,

indien mogelijk de geplande duur van de opslag van uw persoonsgebonden gegevens, mocht dit niet mogelijk zijn, de criteria voor de vastlegging van de opslagduur,

het bestaan van een recht op correctie of verwijderen of inperken van de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens of van een correctierecht tegen deze verwerking,
het bestaan van het recht op bezwaar maken bij een controlerende instantie voor de privacy,

als de persoonsgebonden gegevens niet bij u als betrokken persoon verzameld zijn, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,

eventueel het bestaan van een geautomatiseerde beslissingsbepaling inclusief profilering en duidelijke informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en nagestreefde effecten van geautomatiseerde beslissingsbepalingen,

eventueel in geval van de overdracht aan ontvangers in landen van derden mits geen besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid van het beschermingsniveau volgens artikel 45 paragraaf 3 DSGVO bestaat, informatie daarover welke geschikte garanties volgens artikel 46 paragraaf 2 DSGVO ter bescherming van persoonsgebonden gegevens bestaan.

8.3 Correctie en voltooiing

Mocht u constateren dat wij over onjuiste persoonsgebonden gegevens van uw beschikken, dan kunt u van ons de onverwijlde correctie van deze onjuiste gegevens eisen. Bij onvolledige, u betreffende, persoonsgebonden gegevens kunt u de voltooiing eisen.

8.4 Verwijdering
U hebt het recht op verwijdering (“Recht op vergetelheid“) als de gegevens niet voor de tenuitvoerlegging van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de waarneming van een taak die in het publiek belang ligt, vereist is en op een van de navolgende gronden van toepassing is:

De persoonsgebonden gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.
De rechtvaardigingsgrondslag voor de verwerking was uitsluitend uw instemming, welke u hebt herroepen.

U hebt bezwaar aangetekend tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die wij openbaargemaakt hebben.
U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking door ons niet openbaargemaakte persoonsgebonden gegevens en er is geen sprake van dwingende legitieme redenen.
Uw persoonsgebonden gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het verwijderen van de persoonsgebonden gegevens is vereist om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Er bestaat geen aanspraak op verwijdering, als verwijdering in geval van rechtmatige, niet-geautomatiseerde gegevensverwerking vanwege de bijzondere wijze van opslaan niet of alleen met onredelijk veel moeite mogelijk is en uw belang bij het verwijderen gering is. In dit geval wordt verwijderen vervangen door inperking van de verwerking.

8.5 Inperking van de verwerking
U kunt van ons inperking van de verwerking eisen als een van de navolgende redenen van toepassing is:
U bestrijdt de juistheid van de persoonsgebonden gegevens. De inperking kan in dit geval alleen worden geëist voor de duur die het ons mogelijk maakt de juistheid van de gegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig en u eist in plaats van verwijdering de inperking van het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens.

Wij hebben uw persoonsgebonden gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt deze nodig voor het geldend maken, uitoefenen of de verdediging van uw rechten.

U hebt bezwaar aangetekend conform artikel 21 paragraaf 1 DSGVO. De inperking of verwerking kan worden geëist zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen ten opzichte van uw redenen overheersen.

Inperking van de verwerking betekent dat de persoonsgebonden gegevens alleen met uw instemming of voor het geldend maken, uitoefenen of de verdediging van rechten of ter bescherming van de rechten van een natuurlijke of juridische persoon of om redenen van belangrijke publieke belangen worden verwerkt. Voordat wij de inperking opheffen, hebben wij de plicht u daarover te informeren.

8.6 Overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover de verwerking berust op uw instemming (artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter a) of artikel 9 paragraaf 2 letter a) DSGVO) of op een overeenkomst waarin u partij bent en de verwerking door geautomatiseerde processen geschiedt. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dit geval de volgende rechten in, als hierdoor de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad: U kunt van ons eisen dat wij de persoonsgebonden gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare opmaak doen toekomen. U hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder belemmering van onze kant. Voor zover technisch te realiseren, kunt u van ons eisen, dat wij uw persoonsgebonden gegevens rechtstreeks aan de verantwoordelijke doorsturen.

8.7 Bezwaar
Voor zover de verwerking berust op artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter e) DSGVO (waarneming van een taak in het publiek belang of in de uitoefening van openbare geweldpleging) of op artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO (legitiem belang van de verantwoordelijke of van een derde) hebt u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens. Dat geldt ook voor een op artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter e) of letter f) DSGVO berustende profilering. Na gebruikmaking van uw recht op het aantekenen van bezwaar verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die belangrijker zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient voor het geldend maken, de uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten.
U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens voor direct marketingdoeleinden. Dat geldt ook voor een profilering die met een dergelijke direct marketing in relatie staat. Na gebruikmaking van dit recht op bezwaar zullen zij de betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer gebruiken voor directe marketingdoeleinden.
U hebt de mogelijkheid telefonisch, per e-mail of via het aan het begin van deze privacyverklaring vermelde postadres van ons bedrijf in welke vorm dan ook bezwaar aan te tekenen.

8.8 Herroeping van toestemming
U hebt het recht verleende toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang te herroepen. Dit kan telefonisch, per e-mail of via ons postadres in welke vorm dan ook kenbaar worden gemaakt. Deze herroeping laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op grond van de toestemming tot ingaan van de herroeping is geschied, onverlet. Na ingaan van de herroeping wordt de gegevensverwerking die uitsluitend op uw toestemming berustte, gestaakt

8.9 Klachten
Wanneer u van mening bent, dat de verwerking van de betreffende persoonsgebonden gegevens onrechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de controlerende instantie voor de privacy, die voor de plaats van uw verblijf of werkplek of voor de plaats van de vermeende overtreding verantwoordelijk is.

9. Stand en updaten van deze privacyverklaring
Deze verklaring gegevensbescherming heeft de stand van november 2019. Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring te zijner tijd te updaten, om de privacy te verbeteren en/of aan gewijzigde praktijk van de instanties of de rechtspraak aan te passen.

Select your language

Please select your preferred language.